Informes de morositat

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, modifica ela articles 4, 13 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fixant l’obligació de publicar el termini mig de pagament a proveïdors, així com les mesures de prevenció i correcció en el cas que aquest termini superi en 30 dies el termini de pagament previst a la norma.

Consulta també el període mig de pagament a proveïdors a partir del 1r. trimestre de 2015

Comparteix aquesta pàgina: