Informació sobre la corporació municipal

1.- Informació sobre els càrrecs electes de l'Ajuntament

01. Dades biogràfiques de l'Alcalde/ssa i/o regidors/es de l'Ajuntament
02. Adreces electròniques de l'Alcalde/ssa i/o regidors/es de l'Ajuntament (adreces personals)
03. Relació de càrrecs/llocs de confiança de l'Ajuntament i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions
04. Es publica completament la relació de llocs de Treball de l'Ajuntament

2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament

05. Òrgans de govern i les seves funcions
06. Les dades bàsiques d'organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos
07. Es publica de forma completa la relació de llocs de treball o plantilles de personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals
08. Agenda Local 21 o el Pla Estratègic Municipal
09. Relació d'immobles propis o en règim de lloguer adscrits a l'Ajuntament
10. Nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament
11. Relació de bens mobles de valor històric artístic i/o els d'alt valor econòmic de l'Ajuntament
12. Inventari de bens i drets de l'Ajuntament

3.- Informació sobre normes i reglamentacions municipals

Es divulga informació dels Òrgans de Govern Municipals:

13. Ordres del dia prèvies del Ple Municipal
14. Actes del Ple Municipal
15. Acords del Ple Municipal
16. Acords de la Junta de Govern Local
17. Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament

 

Comparteix aquesta pàgina: