Indicadors nova llei de transparència

1.- Planificació i organització de l'Ajuntament

66. Plans i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets
67. Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans

2.- Contractes, convenis i subvencions

68. Contractes formalitzats
69. Modificacions dels Contractes formalitzats
70. Publicació contractes menors
71. Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments
72. Publicació de la relació dels convenis subscrits
73. Publicació de les subvencions i ajuts públics

3.- Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades

74. Retribucions percebudes per alts càrrecs de l'Ajuntament i màxims responsables de les entitats participades
75. Indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs.
76. Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament
77. Resolucions dictades per l'oficina de Bon Govern i Conflictes d'Interès

4.- Informació econòmica i pressupostària

78. Publicació Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries
79. Comptes Anuals de l'Ajuntament
80. Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmara o Tribunal de Comptes), de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal

Comparteix aquesta pàgina: