Ajuntament de Sant Pol de Mar
Inici | Ŕrea de Transparčncia | Precs i preguntes i mocions del Ple del 23 de desembre de 2021
Documents

JxCAT

El Sr. Alexandre Arozamena formula les següents preguntes i un prec:

Preguntes

1. Hem rebut vàries queixes de veïns degut a la retirada dels contenidors a Carrasco i Formiguera. A la zona de Can Reig, on hi ha una gran quantitat de gent vivint-hi, s'acumulen moltíssimes deixalles en els contenidors, i degut a la retirada de contenidors a Carrasco i Formiguera, ara només queda 1 zona de contenidors per tota aquesta zona. Recordem també que vam fer-vos la sol·licitud de canviar la ubicació dels contenidors de la Plaça Sant Cristòfol, però no la vau voler realitzar. Què es farà per millorar aquesta situació i evitar que tota la zona de la vorera quedi invadida per deixalles impossibilitant el pas de vianants en els contenidors de Can Reig? Ens preocupa que ara mateix es produeixi aquesta situació, sabent que en els mesos d'estiu es concentra molta més gent en aquesta zona, pel que si no es busca una solució ara, a l'estiu ens trobarem amb aquesta mateixa problemàtica encara més agreujada.

La regidora de Medi Ambient, Sra. Isabel Llari, indica que, referent a la primera pregunta formulada, ja va contestar que es van retirar els contenidors del carrer Carrasco i Formiguera i de la Plaça Sant Cristòfol a petició dels veïns i que van creure que era una bona opció, atès que s´estava duplicant un sistema de recollida i per tant duplicant despesa.

Pel que fa a Can Reig, era una àrea que ja existia. En principi només hauria de tenir un ús exclusiu dels veïns de Can Reig, que no disposa del porta a porta. Sembla que la ubicació d'aquests contenidors no sigui la més adient, però sí que evidencia que les àrees de contenidors retirats al carrer Carrasco i Formiguera i a la Plaça Sant Cristofol funcionaven com a àrees d'emergència. Això suposa un problema. El que s'està evidenciant es que no es pot tenir àrees de contenidors i sistema de porta a porta alhora. L'aposta d'aquest equip de govern es el sistema porta a porta que és el sistema més eficient, el que més redueix la despesa, el que millor redueix l'emissió de residus. Des del 2009 que està implantat. Cal veure com es pot millorar, atès que és el millor sistema.

Pel que fa als veins de Can Reig, hi hem estat parlat. Es tracta d'una comuntiat de 193 habitatges. Pel nombre d'habitatges, l'àrea de contenidors està dimensionada adequadament ,segons les ràtios de l'Agència de Residus, però aquesta àrea s'utilitza inadequadament per veïns d'altres àrees. A Sant Pol tenim una estacionalitat important i estarem atents per veure quina és la millor solucio. Pel que fa a la comunitat de Can Reig, ens hem emplaçat per reunir-nos i per veure com es pot implantar en aquesta comunitat també el porta a porta. Val a dir que, en èpoques de major afluència de veïns en aquesta comunitat s'ha previst un reforç de neteja de les zones de contenidors. Recorda que per deixar runes i matalassos, etc... ja disposem d'una deixalleria, que ès el lloc on s'han de portar aquests voluminosos.

El Sr. Alexandre Arozamena demana poder replicar la resposta a la primera pregunta. Concedida la paraula, manifesta que referent al tema dels contenidors i del porta a porta, vol comentar que en edificis plurifamiliars nous la normativa ja preveu un espai en la zona comuna on es podran deixar cada dia els residus, però en el cas de comunitats d´habitatges plurifamiliars més antics, i que no disposen d'aquesta zona comuna, perquè la normativa al seu moment no ho preveia, serà difícil d'aplicar. Més quan es parla de 193 habitatges (Can Reig), on no es disposa d'una zona comuna per deixar els residus. Degut a aquest motiu, veiem poc factible que sense disposar d'una àrea comuna es pugui realitzar el porta a porta.

La Sra. Isabel Llari respon que s'esgotaran totes les possibilitats i d'acord amb els veïns. I si fos impossible, es buscaran altres solucions, altres possibilitats. Avança àrees tancades de contenidors exclusives pels veïns. No parlem d'àres d'emergència obertes a tothom. S'ha de buscar solucions a mida per necessitats molt particulars, perquè realment el que més funciona és el sistema del porta a porta. Agraeix, no obstant, les aportacions del Sr. Arozamena.

 

2. Al C/ Abad Deàs hi ha una canonada provisional d'aigua que no està protegida. Ara mateix es corre el risc que es pugui dur a terme algun acte d'incivisme i la puguin fer malbé o manipular. Quan de temps es preveu que estigui sense protegir? Creiem que és necessari protegir-la per evitar algun acte incívic que pugui acabar afectant els veïns.

La Regidora Isabel Llari respon que es tracta d'una actuació provisional, per evitar, també per l'estacionalitat, que puguin haver-hi avaries a la canonada de l'aigua, per això està a la vista i es externa. L'actuació definitiva es portarà al proper pressupost. Si aquesta actuació vista sofreig actes vandàlics, AGBAR se n'haurà de fer càrrec. Remarca que l'actuació es externa i provisional i indica que estaran atents a que cap dels veïns puguin tenir problemes d'aigua. I manifesta que si aquestes actuacions a les canonades de l'aigua i del clavegueram s'haguessin fet amb un pla d'inversions adient, probablement ara no tindríem aquests problemes.

3. Quines són les causes que han provocat el tancament de la ràdio sine die després de l'última adjudicació realitzada amb un plec de condicions diferent del que hi havia hagut fins l'any 2019?

4. De quina manera es té pensat guardar tot el material radiofònic emmagatzemat dins del web radiosantpol.cat en cas que aquest es tanqui? I com podran els usuaris tenir-hi accés?

5. Es té previst reobrir la ràdio amb gestió directa des de l´Ajuntament amb personal Municipal?

El Sr. Alcalde respon les properes 3 preguntes vinculades a la ràdio. L'ajuntament el 2018 va licitar el servei de suport de la regidoria de comunicació per poder disposar d'una persona que fes d'enllaç amb els col·laboradors i portés a terme la graella. El contracte es va acabar el 2019 i es va preparar un nou plec de clàusules. Els nous plecs buscaven donar una major proximitat a la ràdio:” la ràdio al carrer”. A principis de 2020, l'Associació Catalana de Ràdio va interpretar que s'havia externalitzat íntegrament el servei i va interposar un recurs contenciós administratiu contra els esmentats plecs. L'ajuntament no ho va considerar així i es va contractar una advocada externa per defensar la nostra postura. La primera sentència, dictada al novembre del 2020, fou desfavorable als interessos municipals i es va apel.lar. A finals d'octubre de 2021 es dictà la sentència d'apel·lació, novament desfavorable a l'ajuntament. A partir d'aquí i després de la consulta amb els serveis jurídics es va desaconsellar la interposició d'un recurs de cassació.

Que quedi clar que Ràdio Sant Pol no ha tancat. Quedem en una situació en què NO ens han tancat la ràdio sinó que s'han declarat els plecs contraris a la normativa. A partir del 24 de desembre Ràdio Sant Pol emeterà música, atès que avui mateix s'acabava el contracte signat d'acord amb els plecs que s'han declarat invàlids. Ara s'obre un periode de valoració i de reflexió per veure com volem tornar a obrir la ràdio. Indica que vol referir-se als col·laboradors. Vol agrair-los a tots els col·laboradors i col·laboradores les mostres de confiança i de suport per tornar a engegar la ràdio quan sigui possible. Per tant fa èmfasi en aquest reconeixement per a tots ells. Cal pensar bé com ho volem tornar a endegar. No hi ha res decidit. La incorporació de personal no es fàcil atès que estem en una entitat pública. Cal veure de quin personal disposem i com es pot portar a terme aquest servei, si s'internalitza el servei o si es fa un contracte d'assessorament que no ens porti problemes i per donar suport a l'actual tècnic que tenim, que no pot assumir tota la tasca que ens feia l'empresa contractada. L'espai restarà tancat el mínim de temps possible.

Els primers decepcionats som nosaltres perquè una de les peces claus era aquesta “ràdio al carrer”, que vam poder avançar per Sant Pau el 2020 i que la pandèmia ha aturat. Voliem que la ràdio fos un element dinamitzador més del municipi i que estigués al carrer. Avança que tots els col·laboradors s'han ofert desinteressadament a fer el que sigui per poder tirar endavant l'emissora, per fer allò que pugui dinamitzar-la. Si hi ha mecanismes per poder tirar endavant les col·laboracions, això serà el primer que farem. Caldrà veure quin model de ràdio podem gestionar atesos els recursos tant materials com humans que podem utilitzar.

6. Tenim constància que s'han entrat més de 500 signatures per tal que el Ruby's Bar de la Plaça de l'Hotel, pugui tenir els tancaments laterals a la terrassa com té el Bar el Galet, ubicat just al costat. Es té previst modificar l'ordenança municipal per tal de reparar aquest greuge comparatiu?

La regidora de Promoció Econòmica, Sra. Anna Losantos, respon que l'ordenança que regula l'ocupació de la via pública s'ha començat a revisar. Manifesta que quan es tingui una proposta es reuniran amb la restauració per obtenir consens, però, de moment, l'ordenança és la que és i s'aplica la vigent.

 

7. S'ha fet efectiva la pròrroga del Club de Petanca de Sant Pol?

Respon el Sr. Alcalde que s'estan preparant els plecs per fer una nova licitació de la concessió, atès que aquesta va acabar el mes de maig. Ara cal redactar uns nous plecs i aprovar-los pel ple i a partir d´aquí obrir una nova licitació pública oberta. S'està treballant perquè de cara al mes que ve es puguin aprovar.

 

PREC

8. A la zona dels contenidors de Can Villà i els de davant del cementiri no hi funciona l'enllumenat des de fa més de 1 mes. Fem el prec perquè es repari l'enllumenat d'aquestes 2 zones de contenidors.

JUNTS PER SANT POL

El portaveu del grup municipal, Sr. Josep Parada, indica que vol agrair a les 2 regidories, Serveis Municipals i Medi Ambient, la solució respecte a dos precs fets com son l'arranjament de la sorra del Parc dels Gegants, que ja s'ha portat a terme, i el camió d'escombraries que ja fa el que toca en el seu horari. Diu que és lícit donar les gràcies quan s'ha acomplert amb les peticions que s'han realitzat.

Formula una pregunta sobre si la maquinària de neteja dels carrers està espatllada. Es refereix a que fa més de 3 setmanes que no passa pels carrers dels Garrofers, que es troben plens de fulles dels arbres. No sap si s'ha canviat el sistema o si les màquines estan avariades.


Respon el regidor de Serveis Municipals, Sr. Albert Font, que una de les dues màquines, efectivament, està espatllada, per això indica que segurament han vist zones que es fan a ma.

PSC-AC

Pregunta

- Respecte al dictamen que recentement ha remés la Comisió Jurídica Assessora, en relació a la reclamació patrimonial que la mercantil Amargant ha presentat contra aquest Ajuntament per la sentència (ferma) que obliga a l'enderroc d'una nau/magatzem en el Polígon Industrial, per haber estat construïda (amb llicència de construcció) en terrenys d'afectació de seguretat d'autopistes, a la vista de la conclusió del referit dictamen, sol·licito que s'informi al Ple de les conseqüències i/o accions que aquesta alcaldía té previst sobre aquesta qüestió.

Respon el Sr. Alcalde que com ja vaig informar, es va rebre el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, referent a la reclamació de responsabilitat patrimonial demanada per Amargant Patrimonial, per causa de la declaració de nul·litat de la llicència municipal d'obres majors atorgada l'any 1997 per a la construcció d'una nau industrial i una pèrgola adossada, nul·litat aprovada pel Ple municipal l'any 2013. La mercantil demana danys i perjudicis soferts a conseqüència d'aquesta declaració de nul·litat. Atesos els termes del dictamen emès, en aquests moment es troba en mans dels serveis jurídics i tècnics per fer-ne la valoració als efectes de que, per part de l'instructora es pugui efectuar la proposta de resolució de la reclamació i posteriorment concloure l'expedient amb la resolució de la reclamació instada.


El Sr. Enrique Abad, portaveu del grup municipal, vol fer una aportació en relació a la finca de Can Reig, atesa la seva condició de veí durant 15 anys i de la seva condició de president de la Comunitat de Propietaris. Indica que coneix la problemàtica de les escombraries. El problema es genera a l'estiu quan s'ajunten 800/900 persones, la majoria població flotant que no guarda les mesures establertes. Afegeix que el porta a porta en un recinte tancat és molt difícil.

Mocions

- Moció en defensa de la llibertat d'expressió

- Moció de suport a l'escola Turó del Drac de Canet

Podeu tornar a veure el Ple clicant aquí.